Lights Camera English!

Anglická slovíčka: která se učit a jak

Pokud se chcete učit anglická slovíčka efektivně, rozhodně je dobré zaměřit se na ta nejčastěji používaná. Jenže když si ta nejpoužívanější anglická slova najdete, budete z nich možná trochu rozpačití.

Posuďte sami, tohle je první desítka:

  1. the
  2. be
  3. and
  4. a
  5. of
  6. to
  7. in
  8. I
  9. you
  10. it

Bez těchto slovíček se samozřejmě neobejdete, jenže… taky se s nimi nedomluvíte. Navíc podobně to pokračuje ještě pěkně dlouho, zajímavější to začíná být až tak ve druhé stovce.

Abyste to nemuseli prosívat sami, roztřídila jsem je za vás. 

Slovíčka pro začátečníky

Pokud s angličtinou teprve začínáte, spíš než předložky, zájmena a spojky (které jsou na začátku všech seznamů nejpoužívanějších slovíček) potřebujete slova, která nesou nějaký význam – tedy slovesa, podstatná a přídavná jména. Pokud se je budete učit ve větách, naučíte se s nimi zároveň i ty předložky, spojky a členy a navíc taky spoustu užitečné gramatiky.

Abych vám to učení usnadnila, připravila jsem pro vás nejen seznamy 25 nejpoužívanějších anglických sloves, podstatných a přídavných jmen, ale právě i ukázkové fráze s nimi. S pomocí videí pak můžete trénovat i správnou výslovnost.

 

25 nejpoužívanějších anglických sloves

beTo be or not to be, that is the question.
býtBýt či nebýt, to je otázka.
haveShe has green shoes, I have blue shoes.
mítOna má zelené boty, já mám modré boty.
doI do yoga every morning.
dělatDělám jógu každé ráno.
sayWhen I say NO, I mean NO.
říctKdyž řeknu NE, myslím NE.
goLet’s go to the cinema tonight!
jítPojďme večer do kina.
canI can speak French: Bonjour, je m’appelle Abbey.
moci, umětUmím mluvit francouzsky: Bonjour, je m’appelle Abbey.
getGet dressed or you’ll get a cold!
dostat, změnit stavOblékni se, nebo dostaneš rýmu!
wouldWould you mind if I open the window?
by, bychVadilo by vám, kdybych otevřel okno?
makeThey make really good ice-cream here.
dělat, vyrábětTady dělají opravdu dobrou zmrzlinu.
knowI know that the capital of France is Paris.
vědět, znátVím, že hlavním městem Francie je Paříž.
willI will go to England for vacation.
budoucí časPojedu do Anglie na prázdniny.
thinkI think that Czech is a very difficult language.
mysletMyslím, že čeština je velmi obtížný jazyk.
takeTake one pill in the morning and one before bedtime.
vzít, brátVemte si jeden prášek ráno a jeden před spaním.
seeIt’s too dark here, I can’t see anything.
vidětJe tady příliš tma, nic nevidím.
comeLenka, come here for a minute!
přijítLenko, přijď sem na chvíli!
couldIf I could, I would.
mohl/a byKdybych mohla, udělala bych to.
wantI want to show you something!
chtítChci ti něco ukázat!
lookLook at this!
dívat sePodívej se na tohle!
useCan I use your phone?
použítMůžu použít tvůj telefon?
findI can’t find mine.
najítNemůžu najít svůj.
giveCould you give this letter to John?
dátMohla bys dát tenhle dopis Johnovi?
tellDon’t tell him it’s from me.
říct, vyprávětNeříkej mu, že je ode mne.
workHe works for a computer company.
pracovatPracuje pro počítačovou firmu.
mayThere may be problems I don’t know about.
možnáMožná tam jsou problémy, o kterých nevím.
shouldI’m late, I should go now.
měl/a byMám zpoždění, už bych měla jít.

 

 

25 nejpoužívanějších anglických podstatných jmen

timeDo you have time?
časMáte čas?
yearLast year I worked in Berlin. This year I work in Prague. Next year I will work in London.
rokMinulý rok jsem pracovala v Berlíně. Tento rok pracuji v Praze. Příští rok budu pracovat v Londýně.
peopleMany people speak English.
lidéMnoho lidí mluví anglicky.
wayThe best way to learn English is to watch Lights Camera English.
způsobNejlepší způsob, jak se učit anglicky, je dívat se na Lights Camera English.
dayI work 8 hours a day.
denPracuji 8 hodin denně.
manGeorge Clooney is a very handsome man.
mužGeorge Clooney je velmi hezký muž.
thingWhat is this thing called?
věcJak se jmenuje tahle věc?
womanShe’s not a girl anymore, she’s a woman.
ženaUž to není dívka, je to žena.
lifeMy life is very hard.
životMůj život je velmi těžký.
childHer child is 5 years old.
dítěJejímu dítěti je 5 let.
worldGarry Kasparov is the world champion in chess.
světGarry Kasparov je mistr světa v šachu.
schoolWe’re going to play football after school.
školaPo škole si půjdeme zahrát fotbal.
stateThere are 27 member states in the EU.
státV EU je 27 členských států.
familyHe comes from a rich family.
rodinaPochází z bohaté rodiny.
studentI wasn’t a very good student.
studentNebyla jsem moc dobrá studentka.
groupWhat blood group are you?
skupinaJakou máš krevní skupinu?
countryIt’s difficult to live in a foreign country.
zeměŽít v cizí zemi je těžké.
problemI don’t have any money. Well, that’s a problem.
problémNemám žádné peníze. No, to je problém.
handThis is my right hand. This is my left hand.
rukaTohle je moje pravá ruka. Tohle je moje levá ruka.
partCut the cake in four parts.
část, dílNakrájej koláč na čtyři díly.
placeWhat’s your place of birth?
místoJaké je vaše místo narození?
caseI brought an umbrella, just in case.
případPro všechny případy jsem vzala deštník.
weekMonday is the first day of the week.
týdenPondělí je první den týdne.
companyNike is a big international company.
firmaNike je velká mezinárodní firma.
systemThe public transport system in Prague is very good.
systémSystém veřejné dopravy v Praze je velmi dobrý.

 

 

25 nejpoužívanějších anglických přídavných jmen

otherI want to see the other movie.
jiný, druhýChci vidět ten druhý film.
newI need a new phone.
novýPotřebuju nový telefon.
goodShe is a very good girl.
dobrý, hodnýJe to moc hodná holka.
highI wear high boots in winter.
vysokýV zimě nosím vysoké boty.
oldHe’s an old man now.
starýUž je to starý muž.
greatThis is a great book.You must read it!
velký, skvělýTohle je skvělá knížka. Musíš si ji přečíst!
bigThere are big clouds in the sky. A storm is coming.
velkýNa obloze jsou velké mraky. Blíží se bouřka.
AmericanThanksgiving is an American holiday.
americkýDen díkůvzdání je americký svátek.
smallJust a small piece of cake, please. I’m on a diet.
malýJenom malý kousek dortu, prosím. Držím dietu.
largeI need a large mug of tea before breakfast.
velkýPřed snídaní potřebuju velký hrnek čaje.
nationalMay 8 is a national holiday.
národní, státní8. květen je státní svátek.
youngShe is an intelligent young woman.
mladýJe to inteligentní mladá žena.
differentThey are brothers, but they are very different.
různý, rozdílnýJsou bratři, ale jsou velmi rozdílní.
blackI hate black spiders. Ugh.
černýNesnáším černé pavouky. Fuj.
longIt’s a long walk from Letná to Hostivař.
dlouhýZ Letné do Hostivaře je to dlouhá cesta.
littleA little mouse is hiding somewhere in my flat!
malýV mém bytě se někde schovává malá myš!
importantI have an important meeting at 9am today.
důležitýDnes od 9 ráno mám důležitou schůzku.
politicalThe political situation in Britain is complicated.
politickýPolitická situace v Británii je komplikovaná.
badI’m sorry you’re having a bad day. Have some tea.
špatnýMrzí mě, že máš špatný den. Dej si trochu čaje.
whiteI love a white Christmas!
bílýMiluju bílé Vánoce!
realIs that a real Louis Vuitton handbag? Or is it fake?
skutečný, pravýJe to pravá kabelka od Louise Vuittona? Nebo je to padělek?
bestYou’re the best person for the job.
nejlepšíJsi pro tu práci nejlepší člověk.
rightAre we going the right way?
pravý, správnýJdeme správně?
socialHe loves parties. He’s a very social person.
společenskýMiluje večírky. Je to velmi společenský člověk.
onlyI think we are the only people here.
jediný, jenMyslím, že jsme tady jediní lidé.

 

 

Pokud se chcete tahle základní slovíčka naučit rychle a spolehlivě, zkuste to s aplikací Anki. Tady najdete kompletní návod, jak s ní pracovat (připravila jsem tam pro vás i balíček slovíček k procvičování).

Slovíčka pro mírně pokročilé

Na mírně pokročilé úrovní už znáte základy angličtiny, potkali jste se se slovesy “být” i “mít” , víte, že ve 3. osobě jednotného čísla se ke slovesu přidává “-s”, a v učebnici se začínají hemžit nepravidelná slovesa a předpřítomný čas. Když ale dojde na mluvení… NIC. Nejde to. Prostě vaší angličtině chybí ta správná slova.

I tady platí, že potřebujete zapracovat na slovní zásobě. I tady platí, že nejpoužívanější anglická slova se vám budou setsakramentsky hodit. I tady platí, že jsem je pro vás předpřipravila, abyste to měli snazší.

V tabulce najdete pěkně roztříděných 500 nejpoužívanějších anglických slov s překlady, pěkně seřazených podle frekvence výskytu a pak taky podle slovních druhů.

Mám pro vás ale jedno varování: berte ten přehled jako pomůcku, nikoliv jako seznam slovíček k nastudování. Učit se slovíčka ze seznamu je totiž jeden z nejméně efektivních způsobů. Mnohem lépe to jde, když se je učíte ve smysluplných frázích, a úplně nejlepší je mít je zasazené do barvitého kontextu.

Doporučuji vám proto najít si ke slovíčkům konkrétní obraty, které vám připomenou emoce a barvy a chutě a vůně situace, kde jste se s nimi potkali. Je to práce navíc, která se vám ale mnohonásobně vrátí.

(Učit se budete muset sami, ale jinak jsem spoustu té práce odvedla za vás a připravila pro vás kurz HELE: Hear English, Learn English, kde na vás čeká 500 nejpoužívanějších anglických slovíček zasazených do napínavého příběhu – a fráze z něj připravené k opakování tak, abyste si sami už nic hledat nemuseli.)

Slovíčka pro pokročilejší

Pětistovka slovíček ze seznamu pro mírně pokročilé vám už nedělá problém? Je na čase zdolat další milník.

S 1000 nejčastějších anglických slov budete rozumět 76 % slovní zásoby odborných a populárních textů (třeba v novinách a v časopisech), 79 % románů a 88 % mluvené řeči.

2000 nejfrekventovanějších slovíček pokryje 84 % – 86 % psaných textů a 93 % mluvené angličtiny.

3000 nejčastěji používaných anglických slovíček tvoří 88 % odborných textů, 90 % literatury a 94 % mluvené řeči.

5000 slov… s pěti tisíci slov máte prostě už úplně vyhráno 🙂

Nejlepší seznamy 3000 a 5000 slov najdete na stránkách Oxford Learner’s Dictionaries. Protože už jste pokročilejší, nezaskočí vás, že jsou jen v angličtině. Pohrajte si třeba s tlačítkem “Filters” a zobrazte si slovíčka podle jazykových úrovní. Že si seznamy můžete stáhnout pomocí “Download”, to vám taky nemusím napovídat.

I v tomto případě ale platí moje varování, že seznam je jenom pomůcka a neměli byste se z něj učit slovíčka otrocky (tj. tak, jak to po nás většinou chtěli ve škole).

Pár tipů, jak se učit slovíčka líp

Zapomínat je normální. Netrapte se proto, že většinu slovíček v hlavě neudržíte. Podle některých studií se musíte se slovem potkat 7krát i víckrát, abyste si ho zapamatovali. Proto je potřeba tomu opakovanému potkávání trochu pomoci.

Skvěle vám s tím pomůžou aplikace, které umí vyhodnotit, kdy vám slovíčko znovu ukázat, aby zapamatování urychlily. (Nejen) moje nejoblíbenější je Anki. Kompletní návod, jak si ji nainstalovat a jak s ní pracovat, jsem zpracovala tady.

Pokud jste spíš příznivci papíru a tužky a pomáhá vám psát, vyzkoušejte Iversenovu metodu nebo papírové kartičky. Využít můžete také metodu Goldlist.

Možná v sobě objevíte nečekanou kreativitu a hrdě se přihlásíte mezi střihače/lepiče.

Možnosti, jak se učit slovíčka efektivně a bezbolestně, jde najít každý den. Máte-li děti, využijte toho a učte se s nimi – bude to zábavné a užitečné pro celou rodinu.